28/11/11

Υπηρεσίες Καταλογογράφησης και Τεκμηρίωσης

Η Uni Systems παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης του υλικού των βιβλιοθηκών και των αρχείων. Ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, συστήνεται ομάδα έργου, καταρτισμένη από επιστήμονες πτυχιούχους βιβλιοθηκονόμους και αρχειονόμους, οι οποίοι διαθέτουν σημαντική προϋπηρεσία σε αντίστοιχα έργα καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης. Εργασίες που περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες καταλογογράφησης: Περιγραφική καταλογογράφηση όπου κάθε εγγραφή περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία περιγραφής του τεκμηρίου Θεματική καταλογογράφηση όπου για κάθε τίτλο δίνεται στην εγγραφή η θεματική απόδοση του περιεχομένου του Δημιουργία συνοδευτικής εγγραφής αντιτύπου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις πολιτικές της Βιβλιοθήκης ( π.χ. δικαιώματα δανεισμού, συλλογές, παραρτήματα Η βιβλιογραφική περιγραφή περιλαμβάνει τη συστηματική κατάταξη των βιβλιογραφικών στοιχείων των τεκμηρίων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα IBD’s (International Bibliographic Descriptions’s) ή όπως αυτά έχουν διατυπωθεί στο εγχειρίδιο Αγγλοαμερικάνικοι Κανόνες Καταλογογράφησης [(ACCR 2) Anglo American Cataloguing Rules]. Οι Anglo American Cataloguing Rules, αφορούν σε ένα σύνολο κανόνων για την τυποποιημένη περιγραφή όλων των υλικών που μια βιβλιοθήκη μπορεί να διαθέτει ή στα οποία μπορεί να έχει πρόσβαση, καθώς στη διατύπωση προτύπων παροχής πρόσβασης μέσα από την ομαδοποίηση μιας περιγραφής. Εργασίες που περιλαμβάνουν οι υπηρεσίες τεκμηρίωσης για ιστορικά αρχεία: Προσδιορισμός του αρχειακού υλικού και οργάνωσή του σύμφωνα με προκαθορισμένα πρότυπα (π.χ. EAD = Encoded Archival Description) καταγραφή ειδικών πληροφοριών σχετικά με την αρχειακή συλλογή σε κάθε φάση της διαχείρισής της (π.χ. παραγωγή, εκκαθάριση, πρόσβαση, συντήρηση, ταξινόμηση) Προσδιορισμός του κωδικού χώρας, του κωδικού του αρχειακού φορέα σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο κωδικοποίησης των Αρχείων, του τοπικού κωδικού αναγνώρισης, του αριθμού ελέγχου ή οποιοδήποτε άλλου μοναδικού αναγνωριστικού στοιχείου του αρχειακού υλικού Απόδοση τίτλου και χρονολογίας του αρχειακού υλικού που περιγράφεται Προσδιορισμός επιπέδου ταξινόμησης του αρχειακού υλικού Προσδιορισμός και περιγραφή του μεγέθους, της ποσότητας, του όγκου και των διαστάσεων του αρχειακού υλικού Οι ανωτέρω εργασίες των υπηρεσιών καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης πραγματοποιούνται από την ομάδα εργασίας με α) τη χρήση Λογισμικών Διαχείρισης των Βιβλιοθηκών και Αρχείων που διαθέτουν οι φορείς ή β) ως υπηρεσία με χρήση λογισμικών της Uni Systems.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου